Ilegalne migracije na zapadnobalkanskoj ruti se ne smanjuju

Ilegalne migracije na zapadnobalkanskoj ruti se ne smanjuju

Pri­liv ile­gal­nih mi­gra­na­ta u EU pre­ko za­pa­dno­bal­kan­ske ru­te se ne sma­nju­je i naj­no­vi­ji po­da­ci Fron­texa, gra­nične po­li­ci­je EU, ko­ji uključuju prvih 11 mje­se­ci i odvo­je­no no­vem­bar, po­ka­zu­ju da se tren­do­vi re­kor­dnih bro­je­va nas­tav­lja­ju.

Pre­ma naj­no­vi­jim po­da­ci­ma te agen­ci­je, u prvih 11 mje­se­ci pre­ko za­pa­dno­bal­kan­ske ru­te de­te­kto­va­no je čak 139.525 ile­gal­nih pre­la­za­ka gra­ni­ce, što je po­većanje od 152 od­sto u odno­su na prvih 11 mje­se­ci pro­šle go­di­ne.

Na svim os­ta­lim kri­tičnim tačka­ma, odno­sno na Me­di­te­ra­nu, sje­ver­noj Afri­ci i is­točnom di­je­lu pre­ma Tur­skoj, za­bi­lježeno je oko 308.000 ile­gal­nih pre­la­za­ka.

Ovi po­da­ci Fron­texa po­ka­zu­ju da je pre­ko za­pa­dnog Bal­ka­na u EU ušlo oko 40 od­sto ile­gal­nih mi­gra­na­ta. Is­to­vre­me­no, u no­vem­bru je za­bi­lježeno 27.000 ile­gal­nih pre­la­za­ka gra­ni­ce, što je 15 od­sto vi­še ne­go u is­tom pe­ri­odu la­ni, a vi­še od 10.000 ile­gal­nih mi­gra­na­ta pro­šlog mje­se­ca pre­šlo je pre­ko ze­ma­lja za­pa­dnog Bal­ka­na.

Ra­di rje­ša­va­nja pro­ble­ma ile­gal­nih mi­gra­ci­ja, Evrop­ska ko­mi­si­ja juče je pre­dložila jačanje pra­vi­la ko­ja sprečava­ju i su­zbi­ja­ju trgo­vi­nu lju­di­ma, na­vo­deći da go­diš­nji obim trgo­vi­ne lju­di­ma dos­tiže 2,7 mi­li­jar­di evra.

„Sva­ke go­di­ne vi­še od 7.000 oso­ba pos­ta­nu žrtve trgo­vi­ne lju­di­ma u EU, a taj broj može bi­ti veći zbog mno­gih ne­ot­kri­ve­nih slučaje­va“, na­ve­li su oni u sa­op­šte­nju.

Kao što smo pi­sa­li pro­te­klih mje­se­ci, po­je­di­ne ze­mlje EU, po­put Aus­tri­je, za­bri­nu­te su da bi us­ko­ro si­tu­aci­ja mo­gla da izma­kne kon­tro­li, zbog čega su iz­vrši­le pri­ti­sak na Bri­sel da se dio evrop­skih po­li­ti­ka ko­je se odno­se na mi­gra­ci­je, me­nadžment gra­ni­ca i bez­bje­dnost do­da­tno na­gla­se kad je u pi­ta­nju pris­tu­pa­nje ze­ma­lja za­pa­dnog Bal­ka­na EU. U je­dnom tre­nut­ku se čak po­ja­vi­la mo­gućnost da se ra­zmo­tri po­no­vno uvođenje vi­za onim ze­mlja­ma ko­je ne ulažu do­vo­ljno na­po­ra da se ile­gal­ni mi­gran­ti zbri­nu i da se obe­zbi­je­di nji­hov po­vra­tak u ma­tične ze­mlje ako ne ispu­nja­va­ju uslo­ve za azil za­to što spo­ra­zu­mi o vi­znoj li­be­ra­li­za­ci­ji i me­ha­ni­zmu za vraćanje vi­za po­dra­zu­mi­je­va­ju po­što­va­nje vi­zne po­li­ti­ke EU pre­ma trećim ze­mlja­ma i od­go­vo­ran odnos pre­ma me­nadžmen­tu gra­ni­ca. Zbog po­većanog pri­li­va mi­gra­na­ta, EU je blo­ki­ra­la ula­zak Bu­gar­ske i Ru­mu­ni­je u Šen­gen počet­kom ovog mje­se­ca.

Sa­vjet mi­nis­ta­ra BiH je pri­je dvi­je se­dmi­ce usvo­jio Stra­te­gi­ju u oblas­ti mi­gra­ci­ja i azi­la za pe­ri­od 2021-2025. go­di­ne, u skla­du s pre­po­ru­ka­ma Evrop­ske ko­mi­si­je, a sve za do­bi­ja­nje sta­tu­sa kan­di­da­ta za BiH.

„Stra­te­gi­jom u oblas­ti mi­gra­ci­ja i azi­la, ko­ju je pre­dložilo Mi­nis­tar­stvo si­gur­nos­ti BiH, želi se osi­gu­ra­ti ra­zvoj kva­li­te­tnog sis­te­ma mi­gra­ci­ja i azi­la u BiH u skla­du sa stan­dar­di­ma EU, te omo­gućiti akti­vno učešće u ovim oblas­ti­ma na re­gi­onal­nom ni­vou“, kažu u ovom mi­nis­tar­stvu za Ne­za­vi­sne.

Is­to­vre­me­no, ta­kođe na zah­tjev EU, a for­mal­no na pri­je­dlog Mi­nis­tar­stva bez­bje­dnos­ti BiH, Sa­vjet mi­nis­ta­ra do­nio je odlu­ku o for­mi­ra­nju Međuagen­cij­ske ra­dne gru­pe za uspos­tav­lja­nje sis­te­ma za raz­mje­nu po­da­ta­ka o pu­tni­ci­ma u skla­du s aktuelnom stra­te­gi­jom in­te­gri­sa­nog uprav­lja­nja gra­ni­com i pra­tećim akcionim pla­nom za nje­no spro­vođenje.

„Uspos­tav­lja­njem sis­te­ma za raz­mje­nu po­da­ta­ka o pu­tni­ci­ma biće re­ali­zo­va­na je­dna od važnih mje­ra u pro­ce­su do­bi­ja­nja kan­di­dat­skog sta­tu­sa za član­stvo BiH u EU iz po­glav­lja ‘U­prav­lja­nje  gra­ni­com'“, na­vo­de iz Sa­vje­ta mi­nis­ta­ra BiH.

Fron­tex, inače, značaj­no po­jačava broj gra­ničnih po­li­ca­ja­ca ko­je želi po­sla­ti u ze­mlje za­pa­dnog Bal­ka­na ka­ko bi po­mo­gao me­nadžmentu gra­ni­ca, a želi po­tpi­sa­ti spo­ra­zu­me o sa­ra­dnji sa sva­kom od ze­ma­lja.

autor:nezavisne, foto:klix.ba

Share

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.